Budżet 2022

Uchwalony budżet na rok 2022

Uchwała nr 55 16.03.2022 – uchwała budżetowa na 2022

Uchwała nr 15.06.2022 – zmiana uchwały budżetowa na 2022

Uchwała nr 62 12.09.2022 – zmiana uchwały budżetowa na 2022

Budżet 2022 – spis projektów – lista z dnia 16.03.2022 roku

 

Budżet 2022 – spis projektów z analizą zarządu

opis projektów dostępnych w radzie dzielnicy

31.01.2022 godz. 19:00 na sesji ostatecznie zostanie uchwalony budżet – Uchwała nr … 31.01.2022- uchwała budżetowa na 2022 –

Określa się następujące zasady i terminy konsultacji projektu budżetu Dzielnicy Zaspa Młyniec na rok 2022 z mieszkańcami Dzielnicy Zaspa Młyniec:

Do dnia 6 stycznia 2022 roku – przyjmowanie wniosków, pomysłów i propozycji od mieszkańców Dzielnicy Zaspa Młyniec:

a) bezpośrednio przez Radnych Dzielnicy Zaspa Młyniec,

b) pocztą elektroniczną pod adresem:

c) podczas dyżuru w siedzibie Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec – XV LO – w dniu 4 stycznia 2022 roku (wtorek) w godzinach 18:00-19:00

W dniu 10 stycznia spotkanie z mieszkańcami na którym przedstawione zostaną propozycje projektów.

Do 16 stycznia 2022 roku – zobowiązuje się Zarząd Dzielnicy Zaspa Młyniec do opracowania tekstu projektu budżetu, tj. projektu uchwały w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Zaspa Młyniec w roku 2022,

Do dnia 31 stycznia 2022 roku – zwołać sesję Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec:

a) przedstawić projekt budżetu Radnym na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany,

b) podać w tym samym terminie projekt budżetu do publicznej wiadomości z zaproszeniem mieszkańców Dzielnicy Zaspa Młyniec na sesję Rady Dzielnicy w celu uczestnictwa mieszkańców w dyskusji nad projektem budżetu.