Budżet 2021

Budżet 2021 – projekty – zaktualizowany plik w dniu 9.01

11.01.2021 r – 18:00 – omówienie projektów

link do sesji

Dołącz do spotkania usługi Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTI0YTU2NzItZjFhZS00Njc1LTkyNjItNzRiZDg4MmU4ODIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c2f1b88d-9cd1-4cf9-b805-305fe0a418fc%22%2c%22Oid%22%3a%22126d90bb-385e-4f15-a15c-de1bff6dda28%22%7d

1.02.2021 r – 18:00 – uchwalenie budżetu na rok 2021